3.1 - Contractació 3.1 - Contractació

A més de tota la informació relativa a contractes publicada en el Perfil del Contractant de l'Autoritat Portuària de Barcelona i a la Plataforma de Contractació de l'Estat a través dels enllaços que figuren a continuació pot descarregar-se la informació següent:

Relació de contractes majors adjudicats per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen a la Llei 19/2013 de 9 de desembre i Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

Relació de contractes menors adjudicats per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen a la Llei 19/2013 de 9 de desembre i Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.


Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic

1r. trimestre 2017
2n. trimestre 2017
3r. trimestre 2017
4t. trimestre 2017

1r. trimestre 2018
2n. trimestre 2018
3r. trimestre 2018
4t. trimestre 2018


Informació sobre desistiments i renúncies de contractes

Octubre-Desembre 2017
Juliol-Setembre 2018
Octubre-Desembre 2018


Relació d'encàrrecs de gestió signats trimestralment per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen a la Llei 19/2013 de 9 de desembre i en la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
4t. trimestre 2018


Instruccions internes de contractació de l'empresa, en què es regulen i/o detallen els procedimients de contractació aplicats per la mateix.
Informació sobre la composició, forma de designació i convocatories de les meses de contractació

Informació sobre totes les modificacions dels Contractes, amb indicació del seu objecte, raons en què es fonamenti l'import

Actes de les Meses de Contractació

3.2 - Convenis 3.2 - Convenis

La informació referent a convenis subscrits per l'Autoritat Portuària de Barcelona pot consultar-se a través del Portal de la Transparència del Govern d'Espanya.

3.4 - Pressupostos 3.4 - Pressupostos

Quant a la informació econòmica s'ofereix el seguiment pressupostari de l'any en curs, l'accés als comptes anuals aprovats així com les retribucions dels alts càrrecs de l'Autoritat Portuària.

Execució pressupostària de despeses i inversions

3.5 - Comptes anuals 3.5 - Comptes anuals

Comptes anuals

3.7 - Compatibilitats 3.7 - Compatibilitats

Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten al personal de l'APB:

3.8 - Declaracions de béns 3.8 - Declaracions de béns

Relació dels immobles propietat de l'APB  

Immobles propietat de l'APB

3.9 - Memòria anual i informació estadística 3.9 - Memòria anual i informació estadística

Memòria anual del Port de Barcelona

Estadístiques del Port de Barcelona

3.10 - Participació i col·laboració ciutadana, dret a la informació 3.10 - Participació i col·laboració ciutadana, dret a la informació

Publicació de les xarxes socials de l'Autoritat Portuària
Linkedin
Twitter
Instagram

Publicació d'un canal de vídeo digital
Youtube