1.1 - Informació Institucional 1.1 - Informació Institucional

L'Autoritat Portuària de Barcelona és l'organisme públic a qui correspon la gestió del Port de Barcelona. Va ser creat l'any 1992 per la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l'Estat i de la marina mercant, avui derogada, i en l'actualitat es regeix pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Fletxa 1.1.1 - Informació general sobre el Port de Barcelona

Fletxa 1.1.2 - Funcions de l'Autoridad Portuaria així com la legislació aplicable

El Consell d'Administració, en data 27 de maig de 2015, va aprovar el Codi ètic de l'Autoritat Portuària de Barcelona, que es fonamenta, com a criteri rector, en la integritat i responsabilitat de totes i cadascuna de les persones que presten els seus serveis en l'APB.

Fletxa 1.1.3 - Codi ètic de l'Autoritat Portuària

El Pla de mesures antifrau de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha estat elaborat de conformitat amb els requeriments de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El Consell d'Administració el va aprovar mitjançant acord de data 29 de juny de 2022 i ha estat modificat posteriorment per acord de 20 de juliol de 2022.  

Fletxa 1.1.4 - Pla de mesures antifrau de l'Autoritat Portuària de Barcelona (text refós)

Fletxa 1.1.5 - Transparència - Informació pública: consultes

Fletxa 1.1.6 - Consell d'administració

1.2 -Informació Organitzativa 1.2 -Informació Organitzativa

En aquest apartat hi trobareu l'organigrama de l'Autoritat Portuaria de Barcelona i el perfil dels responsables de la institució.

Fletxa 1.2.1 - Organigrama de l'APB

Fletxa Informació plantilla APB

Fletxa Retribucions

Fletxa 1.2.2 - Perfil President

Fletxa 1.2.3 - Perfil Director General

1.3 - Informació de Planificació 1.3 - Informació de Planificació

El Consell d'Administració del Port de Barcelona va  aprovar el 17 de desembre de 2014 els continguts del III Pla estratègic del Port de Barcelona (2015-2020), que especifica les línies estratègiques de la infraestructura i la seva Comunitat Portuària per a afrontar els reptes del proper quinquenni.

El Pla identifica com a factors clau d'èxit:

1) Aprofitar el bon posicionament del Port de Barcelona davant dels principals fluxos del comerç mundial.

2) Ser excel·lents en la prestació de serveis, donat que es competeix en la ‘primera divisió' del transport i la logística.

3) Establir aliances amb altres ports, administracions, operadors, etc. en determinats àmbits.

4) Seguir treballant en l'ampliació i consolidació del hinterland a través del desenvolupament del port en xarxa.

 

Fletxa Pla estratègic

Un altre instrument de planificació és el Pla d'empresa de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant el qual, partint del diagnòstic de situació, les previsions de tràfic portuari i les previsions economicofinanceres, es defineixen els objectius de gestió, els objectius i indicadors de sostenibilitat ambiental, l'estructura de personal i l'oferta d'ocupació, així com la programació financera i d'inversions del període programat. L'esmentat Pla també fixa l'objectiu anual de rendibilitat de l'Autoritat Portuària i els coeficients correctors de les taxes, així com les bonificacions.

El Pla d'empresa es formula per l'Autoritat Portuària i se sotmet a l'aprovació del Consell Rector de Ports de l'Estat.

A continuació figura un enllaç als objectius planificats i al resum del Pla d'empresa de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Fletxa Objectius de gestió

Fletxa Pressupost Pla d'empresa