2.3 - Regulació d'activitats 2.3 - Regulació d'activitats

Fletxa Ordenança reguladora del subministrament de carburant a vaixells mercants des de gavarra a les dàrsenes comercials del Port de Barcelona

Fletxa Ordenança reguladora de l'exercici d'activitats nauticoesportives en el Port de Barcelona

Fletxa Ordenança reguladora del servei de navegació interior de passatge en el Port de Barcelona

Fletxa Normativa sobre autoritzacions de circulació per a transports especials i vehicles especials al Port de Barcelona

Fletxa Text refós del plec provisional de condicions particulars per al desenvolupament de l'activitat d'Agent Consignatari de Vaixells en el Port de Barcelona

Fletxa Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors en el Port de Barcelona

Fletxa Plec de condicions particulars per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers turístics al Port de Barcelona

2.5 - Procediments operatius 2.5 - Procediments operatius

Fletxa Pla interior marítim del Port de Barcelona

Fletxa Normes tècniques per al tràfic de gasos liquats a granel en el Port de Barcelona

Fletxa Ordenança reguladora de la utilització de l'estació marítima de Drassanes

Fletxa Normativa de referència per a obres d'urbanització dins de la zona de servei del Port de Barcelona

Fletxa Ordenança d'ús de la xarxa portuària de clavegueram

Fletxa Ordenança reguladora de les operacions i atracades al moll Contradic Sud i al moll Oest del Port de Barcelona

Fletxa Procediment d'ordenació de la Dàrsena Nacional durant les maniobres d'entrada i sortida dels vaixells de més de 75 metres d'eslora que atraquin al moll Drassanes 17 B

Fletxa Criteris específics per a les maniobres dels vaixells gasers tipus Q-MAX / Q-FLEX al moll de l'Energia 33C (terminal Enagas) del Port de Barcelona

Fletxa Protocol d'actuació per a les maniobres nàutiques quan hi hagi vaixell atracat al moll 34-B

Fletxa Pla de recepció de rebuigs de vaixells i de residus de càrrega 2014-2016

Fletxa Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies a les terminals ferroviàries de la zona de servei del Port de Barcelona

Fletxa Procediment operatiu regulador del pas de vaixells i embarcacions sota el cable telefèric.

Fletxa Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al Port de Barcelona

Fletxa Procediment regulador per a la sol·licitud i autorització als vaixells en el Port de Barcelona per a la realització dels exercicis d'abandonament o les proves tècniques necessàries pel manteniment periòdic dels dispositius de salvament, que incloguin l'arriat i/o posada a l'aigua de bots salvavides, bots de rescat, altres embarcacions de supervivència o el desplegament dels sistemes d'evacuació marins

Fletxa Versió anglesa del Procediment regulador per a la sol·licitud i autorització als vaixells en el Port de Barcelona per a la realització dels exercicis d'abandonament o les proves tècniques necessàries pel manteniment periòdic dels dispositius de salvament, que incloguin l'arriat i/o posada a l'aigua de bots salvavides, bots de rescat, altres embarcacions de supervivència o el desplegament dels sistemes d'evacuació marins

Fletxa Procediment regulador per a la sol·licitud i autorització als vaixells en el Port de Barcelona per a la realització de treballs menors de pintura de l'estructura exterior del vaixell, neteja del casc i altres operacions de conservació i manteniment rutinàries de vaixells flotants

Fletxa Versió anglesa del Procediment regulador per a la sol·licitud i autorització als vaixells en el Port de Barcelona per a la realització de treballs menors de pintura de l'estructura exterior del vaixell, neteja del casc i altres operacions de conservació i manteniment rutinàries de vaixells flotants