INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

La informació de l'APB com organisme públic
que gestiona el Port de Barcelona, la nostra estructura organitzativa i les eines de planificació

JURÍDICA
JURÍDICA

Plecs de prescripcions particulars
dels serveis portuaris, procediments
operatius, regulacions d'activitats i
d'altra informació d'interès

ECONÒMICA
ECONÒMICA

La informació econòmica,
pressupostària i estadística que inclou,
entre d'altres, les contractacions realitzades i
els convenis en vigor

EL CODI ÈTIC

El codi ètic de l'Autoritat Portuària de Barcelona té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic de totes les persones que hi treballen, en el seu desenvolupament diari, pel que respecta a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès. Aquests són els propis treballadors, els clients, els proveïdors i col·laboradors externs, les institucions públiques i privades i la societat en general.

Xifres del negoci

Llocs de treball
Llocs de treball
El primer port de l'Estat per volum de facturació i valor de les mercaderies
Creueristes (m)
Creueristes (m)
Primer port de creuers d'Europa i el 4t port base del món
Visitants (m)
Visitants (m)
El Port Vell és el port urbà obert als ciutadans i reconegut a tot el món
Línies regulars
Línies regulars
Que connecten la capital catalana amb més de 200 ports

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Autoritat Portuària de Barcelona posa a disposició dels ciutadans la informació rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. La informació aquí recollida és actualitzada periòdicament.

A més, l'Autoritat Portuària de Barcelona ofereix informació en diferents formats per a que pugui ser explotada per tercers des de la seva pàgina d'Opendata.