Accés informació pública

Accés informació pública

Exercici del dret d'accés a informació pública de l'Autoritat Portuària de Barcelona

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, marca en els seus articles 12 i 13 que totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes previstos a l'article 105.b) de la Constitució Espanyola, desenvolupats per aquesta Llei. I que s'entén per informació pública els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que estiguin en poder d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de aquest títol i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions. També marca els límits de l'accés a la informació.

Per tant, qualsevol ciutadà pot dirigir-se a l'Autoritat Portuària de Barcelona segons els termes que marca la Llei per sol·licitar accés a la informació obtinguda o generada en exercici de les seves funcions. L'esmentada sol·licitud serà revisada pels Serveis Jurídics de l'entitat i rebrà la resposta corresponent segons marca la Llei.

Per sol·licitar accés a la informació pública de l'Autoritat Portuària de Barcelona, es pot fer a través del tràmit següent:
Sol·licitud d'accés a informació pública de l'Autoritat Portuària de Barcelona