Informació Institucional 2023

Informació Institucional 2023

1.1 - Informació Institucional 1.1 - Informació Institucional

L'Autoritat Portuària de Barcelona és l'organisme públic a qui correspon la gestió del Port de Barcelona. Va ser creat l'any 1992 per la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l'Estat i de la marina mercant, avui derogada, i en l'actualitat es regeix pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Fletxa 1.1.1 - Informació general sobre el Port de Barcelona

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

1.2 - Bon govern 1.2 - Bon govern

Codi ètic i de conducta de l'Autoritat Portuària de Barcelona
El Consell d'Administració, en data 24 d'abril de 2024, va aprovar el Codi ètic i de conducta de l'Autoritat Portuària de Barcelona, que té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic de totes les persones que hi treballen, en el seu desenvolupament diari, pel que respecta a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès. Aquests són els propis treballadors, els clients, els proveïdors i col·laboradors externs, les institucions públiques i privades i la societat en general.

Política de Compliment de l'Autoritat Portuària de Barcelona
La Política de Compliment de l'entitat va ser aprovada pel Consell d'Administració en sessió de data 24 de febrer de 2021, amb la finalitat d'establir els compromisos de l'APB en matèria de compliment normatiu i disposar d'un sistema de gestió de riscos adequat per a la prevenció, detecció, conscienciació i gestió de delictes en el si de l'organització.

Pla de mesures antifrau de l'Autoritat Portuària de Barcelona (text refós)
El Pla de mesures antifrau de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha estat elaborat de conformitat amb els requeriments de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El Consell d'Administració el va aprovar mitjançant acord de data 29 de juny de 2022 i ha estat modificat posteriorment per acord de 20 de juliol de 2022.

Canal ètic de comunicació
Els anteriors instruments de comportament ètic, política de compliance i mesures antifrau comparteixen un canal comú de comunicació, consultes i denúncies.

Pla d'igualtat 2022-2026
El Pla d'Igualtat de l'Autoritat Portuària de Barcelona, aprovat en data 19 de setembre de 2022, és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació inicial, orientades a assolir en l'entitat la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Data d'actualització d'aquesta secció: 29/04/2024

1.3 - Dades obertes de l'Autoritat Portuària 1.3 - Dades obertes de l'Autoritat Portuària

L'Autoritat Portuària de Barcelona, en aplicació de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic, mitjançant la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del sector públic, contribueix a fomentar l'explotació del potencial econòmic i social que suposa la reutilització de la informació del sector públic, posant a disposició de la societat els seus conjunts de Dades Obertes.

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

1.4 - Estructura organitzativa 1.4 - Estructura organitzativa

L'Autoritat Portuària de Barcelona s'estructura en els òrgans següents:

Òrgans de govern:
- Consell d'Administració
- Presidència

Òrgans de gestió:
- Direcció General

Organigrama de l'APB

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

1.5 - Informació de Planificació 1.5 - Informació de Planificació

Pla estratègic
El IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025, aprovat pel Consell d'Administració en data 27 de gener de 2021, neix de la necessitat, entre d'altres, d'afrontar el canvi d'escenari sorgit arran de la crisi del 2008 i accelerat per la de la Covid-19. En aquests anys, s'han produït transformacions ràpides, intenses i disruptives que afecten directament la logística i el Port de Barcelona. El document s'ha elaborat mitjançant un procés participatiu, fonamentalment amb recursos interns i amb la col·laboració de la comunitat portuària, clients finals i agents públics i privats implicats, sumant més de 200 representants.

El IV Pla Estratègic contempla dos horitzons temporals diferenciats. El primer és un horitzó a curt termini, amb un conjunt d'objectius i projectes per al període més proper 2021-2025. El segon és una visió a llarg termini, fins al 2040, que dibuixa els escenaris de futur més plausibles i assenyala les línies d'actuació necessàries per orientar l'actuació de la Comunitat Logística-Portuària i garantir el seu posicionament competitiu en els escenaris més desitjats.

Informe d'avaluació del III Pla estratègic 2015-2020
Grau de consecució dels objectius del IV Pla estratègic 2021-2025


Pla d'empresa

Un altre instrument de planificació és el Pla d'empresa de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant el qual, partint del diagnòstic de situació, les previsions de tràfic portuari i les previsions economicofinanceres, es defineixen els objectius de gestió, els objectius i indicadors de sostenibilitat ambiental, l'estructura de personal i l'oferta d'ocupació, així com la programació financera i d'inversions del període programat. L'esmentat Pla també fixa l'objectiu anual de rendibilitat de l'Autoritat Portuària i els coeficients correctors de les taxes, així com les bonificacions.

El Pla d'empresa es formula per l'Autoritat Portuària i se sotmet a l'aprovació del Consell Rector de Ports de l'Estat.

A continuació figura un enllaç als objectius planificats i al resum del Pla d'empresa de l'Autoritat Portuària de Barcelona.
Objectius de gestió
Pressupost Pla d'empresa

Data d'actualització d'aquesta secció: 23/04/2024

1.6 - Registre d'activitats de tractament 1.6 - Registre d'activitats de tractament

El Reglament General de Protecció de Dades disposa que s'identifiqui els responsables i encarregats del tractament, així com la creació d'un registre de les activitats de tractament que es desenvolupen.

Registre d'activitats de tractament

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

1.7 - Comunicació institucional 1.7 - Comunicació institucional

La Autoritat Portuària de Barcelona utilitza activament internet i les xarxes socials com Linkedin, Twitter, Instagram i YouTube per comunicar-se de manera eficaç i transparent amb els seus públics. A través de publicacions regulars, comparteix informació rellevant sobre les activitats portuàries, projectes, iniciatives sostenibles i notícies sectorials. Aquesta presència en línia permet una interacció directa amb els ciutadans, fomentant la participació i el diàleg constructiu sobre qüestions relacionades amb el port i la seva gestió.

Web corporativa
Linkedin
Twitter
Instagram
Youtube

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024