Consultes

Consultes

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, marca en els seus articles 12 i 13 que totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes previstos a l'article 105.b) de la Constitució Espanyola, desenvolupats per aquesta Llei. I que s'entén per informació pública els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que estiguin en poder d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de aquest títol i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions. També marca els límits de l'accés a la informació.

Per tant, qualsevol ciutadà pot dirigir-se a l'Autoritat Portuària de Barcelona segons els termes que marca la Llei per preguntar tot allò que consideri hauria de conèixer sobre la seva gestió. L'esmentada sol·licitud serà revisada pels Serveis Jurídics de l'entitat i rebrà la resposta corresponent segons marca la Llei.

Si vol fer alguna pregunta, pot utilitzar el Registre de Documentació de la seu electrònica fent click a continuació.

 

Fletxa Registre electrònic de documentació