2 - Informació jurídica

2 - Informació jurídica

2.1 - Documentació sotmesa a període d'informació pública i altra documentació de rellevància 2.1 - Documentació sotmesa a període d'informació pública i altra documentació de rellevància

Fletxa Informació i participació pública

Fecha de actualización de esta sección: 09/04/2024

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

2.4 - Regulació d'activitats i serveis comercials 2.4 - Regulació d'activitats i serveis comercials

Fletxa Ordenança reguladora del subministrament de carburant a vaixells mercants des de gavarra a les dàrsenes comercials del Port de Barcelona

Fletxa Ordenança reguladora de l'exercici d'activitats nauticoesportives en el Port de Barcelona

Fletxa Ordenança reguladora del servei de navegació interior de passatge en el Port de Barcelona

Fletxa Text refós del plec provisional de condicions particulars per al desenvolupament de l'activitat d'Agent Consignatari de Vaixells en el Port de Barcelona

Fletxa Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors en el Port de Barcelona

Fletxa Plec de condicions particulars per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers turístics al Port de Barcelona

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

2.5 - Ordenació d'operacions de tràfic interior marítim 2.5 - Ordenació d'operacions de tràfic interior marítim

Fletxa Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al Port de Barcelona

Fletxa Ordenança reguladora de les operacions i atracades al moll Contradic Sud i al moll Oest del Port de Barcelona

Fletxa Normes tècniques per al tràfic de gasos liquats a granel en el Port de Barcelona

Fletxa Procediment d'ordenació de la Dàrsena Nacional durant les maniobres d'entrada i sortida dels vaixells de més de 75 metres d'eslora que atraquin al moll Drassanes 17 B

Fletxa Criteris específics per a les maniobres dels vaixells gasers tipus Q-MAX / Q-FLEX al moll de l'Energia 33C (terminal Enagas) del Port de Barcelona

Fletxa Protocol d'actuació per a les maniobres nàutiques quan hi hagi vaixell atracat al moll 34-B

Fletxa Procediment operatiu regulador del pas de vaixells i embarcacions sota el cable telefèric.

Fletxa Procediment regulador per a la sol·licitud i autorització als vaixells en el Port de Barcelona per a la realització dels exercicis d'abandonament o les proves tècniques necessàries pel manteniment periòdic dels dispositius de salvament, que incloguin l'arriat i/o posada a l'aigua de bots salvavides, bots de rescat, altres embarcacions de supervivència o el desplegament dels sistemes d'evacuació marins

Fletxa Versió anglesa del document anterior

Fletxa Procediment regulador per a la sol·licitud i autorització als vaixells en el Port de Barcelona per a la realització de treballs menors de pintura de l'estructura exterior del vaixell, neteja del casc i altres operacions de conservació i manteniment rutinàries de vaixells flotants

Fletxa Versió anglesa del document anterior

Fletxa Instrucció per a la reserva d’atracada de vaixells de creuer en el Port de Barcelona, aplicable a partir de la programació de creuers les escales dels quals es vagin a produir l'any 2026.. Aprovada per resolució de la Direcció General de data 23 de novembre de 2023.

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024