Informació econòmica

Informació econòmica

3.1 - Contractació 3.1 - Contractació

A més de tota la informació relativa a contractes publicada en el Perfil del Contractant de l'Autoritat Portuària de Barcelona i a la Plataforma de Contractació de l'Estat a través dels enllaços que figuren a continuació pot descarregar-se la informació següent:

Relació de contractes adjudicats per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen a la Llei 19/2013 de 9 de desembre i Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

Relació de contractes menors adjudicats per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen a la Llei 19/2013 de 9 de desembre i Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.


Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic
Anys 2019-2023


Informació sobre desistiments i renúncies de contractes
Anys 2019-2023


Relació d'encàrrecs de gestió signats trimestralment per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen a la Llei 19/2013 de 9 de desembre i en la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Anys 2019-2023


Instruccions internes de contractació de l'entitat, en què es regulen i/o detallen els procediments de contractació aplicats.
Informació sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

3.2 - Convenis 3.2 - Convenis

Relació de convenis

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

3.3 - Subvencions 3.3 - Subvencions

Informació sobre les últimes convocatòries amb publicitat registrades en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques.

Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

3.4 - Pressupostos 3.4 - Pressupostos

Quant a la informació econòmica s'ofereix el seguiment pressupostari de l'any en curs, l'accés als comptes anuals aprovats així com les retribucions dels alts càrrecs de l'Autoritat Portuària.

Pressupost de l'Autoritat Portuària de Barcelona de l'exercici 2024

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

3.5 - Comptes anuals 3.5 - Comptes anuals

Comptes anuals

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

3.6 - Retribucions 3.6 - Retribucions

Retribucions President
Retribucions Director General

Indemnitzacions percebudes pels alts càrrecs amb ocasió de l'abandonament del càrrec:
No existeix informació al respecte, atès que no ha tingut lloc cap indemnització d'aquest tipus.

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

3.7 - Compatibilitats 3.7 - Compatibilitats

Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten al personal de l'APB:

 

Resolucions d'autorització de l'exercici d'activitat privada al cessament dels alts càrrecs de l'Autoritat Portuària de Barcelona:
No existeix informació al respecte, atès que no es té constància que hagi tingut lloc cap resolució d'aquest tipus.

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

3.8 - Relació de béns immobles 3.8 - Relació de béns immobles

Relació dels immobles propietat de l'APB o sobre els quals ostenta algun dret real.  

Immobles propietat de l'APB

Data d'actualització d'aquesta secció: 25/04/2024

3.9 - Memòria anual i informació estadística 3.9 - Memòria anual i informació estadística

Memòria anual del Port de Barcelona
Estadístiques del Port de Barcelona

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024

3.10 - Taxes i tarifes d'aplicació al Port de Barcelona 3.10 - Taxes i tarifes d'aplicació al Port de Barcelona

Taxes
Tarifes

Data d'actualització d'aquesta secció: 09/04/2024