Contractació Contractació

A més de tota la informació relativa a contractes publicada en el Perfil del Contractant de l'Autoritat Portuària de Barcelona i a la Plataforma de Contractació de l'Estat a través dels enllaços que figuren a continuació pot descarregar-se la informació següent:

Relació de contractes adjudicats trimestralment per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen a la Llei 19/2013 de 9 de desembre i Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

1r. trimestre 2017
2n. trimestre 2017
3r. trimestre 2017
4t. trimestre 2017

1r. trimestre 2018
2n. trimestre 2018
3r. trimestre 2018
4t. trimestre 2018

1r. trimestre 2019 Versió .pdf - Versió .csv
2n. trimestre 2019 Versió .pdf - Versió .csv
3r. trimestre 2019 Versió .pdf - Versió .csv


Relació de contractes menors adjudicats trimestralment per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen a la Llei 19/2013 de 9 de desembre i Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

1r. trimestre 2017
2n. trimestre 2017
3r. trimestre 2017
4t. trimestre 2017

1r. trimestre 2018
2n. trimestre 2018
3r. trimestre 2018
4t. trimestre 2018

1r. trimestre 2019 Versió .pdf - Versió .csv
2n. trimestre 2019 Versió .pdf - Versió .csv
3r. trimestre 2019 Versió .pdf - Versió .csv


Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic

1r. trimestre 2017
2n. trimestre 2017
3r. trimestre 2017
4t. trimestre 2017

1r. trimestre 2018
2n. trimestre 2018
3r. trimestre 2018
4t. trimestre 2018


Informació sobre desistiments i renúncies de contractes

Octubre-Desembre 2017
Juliol-Setembre 2018
Octubre-Desembre 2018


Relació d'encàrrecs de gestió signats trimestralment per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb les dades que s'estableixen a la Llei 19/2013 de 9 de desembre i en la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
4t. trimestre 2018

Convenis Convenis

La informació referent a convenis subscrits per l'Autoritat Portuària de Barcelona pot consultar-se a través del Portal de la Transparència del Govern d'Espanya.

Quant a la informació econòmica s'ofereix el seguiment pressupostari de l'any en curs, l'accés als comptes anuals aprovats així com les retribucions dels alts càrrecs de l'Autoritat Portuària.

Execució pressupostària de despeses i inversions

Comptes anuals

 

Retribucions Presidenta

Retribucions Director General

La informació estadística s'actualitza amb caràcter mensual, també s'ofereix accés a l'última memòria anual publicada.

Estadístiques del Port de Barcelona

Memòria anual

Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten al personal de l'APB:Relació dels immobles propietat de l'APB

Immobles propietat de l'APB