Video

Informacio

INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

La informació de l'APB com organisme públic
que gestiona el Port de Barcelona, la nostra estructura organitzativa i les eines de planificació

JURÍDICA
JURÍDICA

Plecs de prescripcions particulars
dels serveis portuaris, procediments
operatius, regulacions d'activitats i
d'altra informació d'interès

ECONÒMICA
ECONÒMICA

La informació econòmica,
pressupostària i estadística que inclou,
entre d'altres, les contractacions realitzades i
els convenis en vigor

Accés informació pública de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Portal de la Transparència de l'Administració General de l'Estat

CodiEtic

El Codi Ètic

El codi ètic de l'Autoritat Portuària de Barcelona té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic de totes les persones que hi treballen, en el seu desenvolupament diari, pel que respecta a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès. Aquests són els propis treballadors, els clients, els proveïdors i col·laboradors externs, les institucions públiques i privades i la societat en general.

Open Data

Open Data

El Port de Barcelona, en consonància amb la seva missió de liderar el desenvolupament del port, generar i gestionar infraestructures i garantir la fiabilitat dels serveis per contribuir a la competitivitat dels seus clients i crear valor per a la societat, ofereix informació a la comunitat portuària i a la població en general. Aquesta informació es centralitza en el projecte Open Data, que ofereix la informació en un format de dades obertes que permet que la información pública pueda ser reutilitzada.