Video

Informacio

INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

La informació de l'APB com organisme públic
que gestiona el Port de Barcelona, la nostra estructura organitzativa i les eines de planificació

JURÍDICA
JURÍDICA

Plecs de prescripcions particulars
dels serveis portuaris, procediments
operatius, regulacions d'activitats i
d'altra informació d'interès

ECONÒMICA
ECONÒMICA

La informació econòmica,
pressupostària i estadística que inclou,
entre d'altres, les contractacions realitzades i
els convenis en vigor

Portal de la Transparència de l'Administració General de l'Estat

CodiEtic

EL CODI ÈTIC

El codi ètic de l'Autoritat Portuària de Barcelona té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic de totes les persones que hi treballen, en el seu desenvolupament diari, pel que respecta a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès. Aquests són els propis treballadors, els clients, els proveïdors i col·laboradors externs, les institucions públiques i privades i la societat en general.

Consulta

Xifres

Dades econòmiques i estadístiques (2021)

Xifra de negoci
Xifra de negoci
Milions d'euros
Cash flow
Cash flow
Milions d'euros
Tràfic total
Tràfic total
MIlions de tones
Contenidors
Contenidors
Milions de contenidors

Peu

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Autoritat Portuària de Barcelona posa a disposició dels ciutadans la informació rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. La informació aquí recollida és actualitzada periòdicament.

A més, l'Autoritat Portuària de Barcelona ofereix informació en diferents formats per a que pugui ser explotada per tercers des de la seva pàgina d'Opendata.