Video

Informacio

INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

La informació de l'APB com organisme públic
que gestiona el Port de Barcelona, la nostra estructura organitzativa i les eines de planificació

JURÍDICA
JURÍDICA

Plecs de prescripcions particulars
dels serveis portuaris, procediments
operatius, regulacions d'activitats i
d'altra informació d'interès

ECONÒMICA
ECONÒMICA

La informació econòmica,
pressupostària i estadística que inclou,
entre d'altres, les contractacions realitzades i
els convenis en vigor

Portal de la Transparència de l'Administració General de l'Estat

Open Data

Open Data

El Port de Barcelona, en consonància amb la seva missió de liderar el desenvolupament del port, generar i gestionar infraestructures i garantir la fiabilitat dels serveis per contribuir a la competitivitat dels seus clients i crear valor per a la societat, ofereix informació a la comunitat portuària i a la població en general. Aquesta informació es centralitza en el projecte Open Data, que ofereix la informació en un format de dades obertes que permet que la información pública pueda ser reutilitzada.

Peu

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Autoritat Portuària de Barcelona posa a disposició dels ciutadans la informació rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. La informació aquí recollida és actualitzada periòdicament.