Accessibilitat

Accessibilitat

Accessibilitat

El Portal de Transparència del Port de Barcelona està fet seguint les pautes d'accesibilitat requerides per permetre una validació de nivell AA del W3C i segons requeriment de l'article 11 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.